دوره ها

جدول برگزاری دوره های آموزشی

ردیفدورهپیش نیازمدت آموزشروزهای برگزاریساعت برگزاریمکان برگزاریشهریه(تومان)توضیحات
1پیرایش درجه یکگذراندن دوره درجه 2یک ماهسه روز - زوج و فرد7 الی ------------------کارگاه شماره یک - شهرک غرب1,000,000اعطای مدرک فنی و حرفه ای
2پیرایش درجه دو-2/5 ماهههمه روزه10 الی 13 | 15 الی 18 | 18 الی 21کارگاه شماره یک - شهرک غرب1,200,000به صورت 100٪ عملی و اعطای مدرک تحصیلی
3چهره پرداز مردانه (گریم سینمایی)-عادی 2/5 ماهه | فشرده 1/5 ماههروزهای زوج و روزهای فرد در 2شیفت کاری13 الی 16کارگاه شماره یک - شهرک غرب1,500,000اعطای مدرک فنی و حرفه ای
4متعادل ساز چهره مردانه (گریم داماد)-عادی 1/5 ماهه | فشرده 1 ماههروزهای زوج و روزهای فرد در 2شیفت کاری13 الی 16کارگاه شماره دو - شعبه پیروزی800,000اعطای مدرک فنی و حرفه ای
5پیرایش خصوصی درجه 2----کارگاه شماره یک - شهرک غرب1,500,000اعطای مدرک فنی و حرفه ای
6پیرایش خصوصی درجه یکگذراندن دوره درجه 2---کارگاه شماره یک - شهرک غرب1,500,000اعطای مدرک فنی و حرفه ای
7پیرایش خصوصی گریم داماد----کارگاه شماره دو - شعبه پیروزی1,500,000اعطای مدرک فنی و حرفه ای
8ترمیم کننده موی سر چهره پرداز مردانه ---کارگاه شماره دو - شعبه پیروزی800,000اعطای مدرک فنی و حرفه ای
9دوره تربیت مربی (ویژه اصناف و مربیان) پروانه کسب - گواهینامه درجه 2 دو ماههمه روزه9 صبح الی 13 | 16 الی 20کارگاه شماره دو – شعبه پیروزی -اعطای مدرک فنی و حرفه ای


توجه: هزینه آزمون فنی و حرفه ای و ثبت در پرتال به مبلغ شهریه اضافه میگردددر صورت پرداخت نقدی 15 % از شهریه مصوب کسر خواهد شد