میزان شهریه

میزان شهریه دوره های آموزشی

ردیف دوره شهریه مصوب (تومان)
۱ پیرایش درجه ۱ ۸۰۰,۰۰۰
۲ پیرایش درجه ۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ چهره پرداز مردانه (گریم سینمایی) ۸۰۰,۰۰۰
۴ متعادل ساز چهره مردانه (گریم داماد) ۸۰۰,۰۰۰
۵ پیرایش خصوصی درجه ۲ ۱،۵۰۰،۰۰۰
۶ پیرایش خصوصی درجه ۱ ۱،۵۰۰،۰۰۰
۷ پیرایش خصوصی گریم داماد ۱،۵۰۰،۰۰۰
۸ ترمیم کننده موی سر ۸۰۰,۰۰۰