میزان شهریه

میزان شهریه دوره های آموزشی

ردیف دوره شهریه مصوب (تومان)
۱ پیرایش درجه ۱ ۲،۱۰۰،۰۰۰
۲ پیرایش درجه ۲ ۲،۴۰۰،۰۰۰
۳ چهره پرداز مردانه (گریم سینمایی) ۱،۴۸۳،۲۰۰
۴ متعادل ساز چهره مردانه (گریم داماد) ۱،۴۸۶،۰۰۰
۵ پیرایش خصوصی درجه ۲
۶ پیرایش خصوصی درجه ۱
۷ پیرایش خصوصی گریم داماد
۸ ترمیم کننده موی سر ۳،۶۵۷،۶۰۰