قوانین و مقررات
میزان اجرای دوره برای کلاس های عمومی ، زمان مندرج در استاندارد مهارتی مربوط ، خصوصی حداقل ۵۰ % و نیمه خصوصی ۷۵ % زمان کل استاندارد آموزشـی مربوط و میزان زمان و محتوای اجرای دوره بر آموزش خاص بر حسب درخواست کتبی کارآموز خواهد بود.
تعداد کارآموزان در کلاس های خصوصی حداکثر ۳ نفر و در کلاس های نیمه خصوصی حداکثر ۵ نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضی میباشد.
کلیه کلاس های خصوصی و آموزشگاه های خاص در محل آموزشگاه برگزار میگردد.
ازتاریخ تنظیم این قرارداد به بعد در صورتی که کارآموز به هر دلیل یا علت از تحصیل در آموزشگاه و شرکت در کلاس های آن منصرف و توانایی و امکان شرکت در کلاس ها را قبل یا بعد از شروع دوره نداشته باشد، هیچ وجهی از شهریه دریافتی توسط  آموزشگاه  به کارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب این قرارداد اختیار خواهد داشــت که به هـرگونه  درخواست استرداد شهریه ترتیب اثر ندهند.

تعهدات کارآموز

الف ) در صورتی که کارآموز عمدا یا در اثر سهل انگاری و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقررات کارگاهی و غیره خساراتی به سخت افزارها ، تجهیزات ، لوازم اندازه گیری، تابلوهای آموزش ، ابزار ، ساختمان و سایر وسایل یا اموال آموزشگاه وارد کند، موظف است خسارات را ( مطابق تشخیص و براورد آموزشگاه ) ظرف حداکثر یک هفته جبران نماید.
ب ) کارآموز موظف است از بحث یا عنوان کردن هر گونه مباحث غیر فنی و یا مطالبی که با برنامه درسی ، اهداف و شئونات آموزشگاه مغایرت داشته باشد جدا خودداری نماید.
ج ) کارآموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی ، اخلاق و شئون اسلامی را در محیط آموزشگاه دقیقا رعایت نماید.
د ) ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضرور کارآموز  ( که در بر گه های آمار  حضور و غیاب کلاس مربوطه منعکس و درج  میگردد ) جزء زمان آموزشی اجرا شده از موضوع این قرارداد منظور میشود و آموزشگاه تعهدی مبنی بر جبران  آنها نخواهد داشت. در صورتی که میزان غبیت از ۳ جلسه متوالی و یا متجاوز از ۱۵/۱ کل تعداد جلسات دوره بطور متناوب گردد آموزشگاه مختار است که از حضور کارآموز جلوگیری نموده و این قرارداد را بدون التزام استرداد هیچ مبلغی ملغی نماید.
هـ )کارآموز میباید راس ساعت شروع به محدوده آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پایان درسی روزانه محوطه آموزشگاه را ترک نموده و از هرگونه رفتار سوء یا هر گونه بی انظباطی و اختلال در کلاس ها یا کارگاه ها خودداری نماید و (کارآموز بایستی هرگونه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات اصولی خود را به طور فردی و در خارج از کلاس یا کارگاه های آموزشی مدبر آموزشگاه مطرح نماید و از القا خاسته خود به کارآموزان دیگر جدا پرهیز نماید.
ز ) کارآموز موظف است تکالیف درسی که از طرف مربیان آموزشگاه به او داده میشود را انجام داده و مطالب آموزشی تدریس شده را مطالعه و فراگیری نماید و طرح سوالات بی محتوی و متوقف کننده برنامه اصلی کلاس پرهیز نماید.
ح ) سایر مقررات و پذیرش و ثبت نام ، شرایط و نحوه اجرای برنامه آموزشی ، مقررات کار در کارگاه و آزمون جدا از مطالب مندرج در قرارداد به اطلاع و تاٌیید کارآموز رسیده یا میرسد ، و جزو لاینفک تعهدات مشمول این قرارداد محسوب و بر ذمه کارآموز است.
ی ) در صورتی که کارآموز به تشخیص آموزشگاه به هر یک از تعهدات فوق عمل ننماید آموزشگاه  میتواند بدون استرداد شهریه پرداخت شده توسط کارآموز از ادامه تحصیل و حضور وی در آموزشگاه ممانعت کرده و این قرارداد را فسخ نماید و هرکارآموز موجب  تضییع وقت آموزشگاه  و یا وارد شدن خسارتی پیش از این مبلغ قرارداد ( یا باقی مانده آن ) شود موظف به جبران آن است.

تعهدات آموزشگاه

الف ) آموزشگاه موظف است کارآموزان متقاضی برگزاری  کلاس های عمومی ، خصوصی ، نیمه خصوصی و آموزش خاص را پیش از ثبت نام به طور کامل از شهریه آموزش شهریه و … ( این شرایط میباید کتبا به صورت دفترچه راهنما  ثبت نام آموزشگاه ها به طور واضح و شفاف درج گردد و در معرض دید کارآموز قرار گرفته و یا به وی ارائه شود ) مطرح نمیاد و درخواست ثبت نام در کلاس های خصوصی ، نیمه خصوصی و آموزش خاص را کتبا از کارآموز متقاضی اخذ نماید.
ب ) آموزشگاه موظف است که استاندارد و ساعت کار آموزش ( تئوری و عملی ) را بر اساس استاندارد و مطابق تبصره ۱ این قرارداد ( در کلاس های عمومی بر اساس ساعت استاندارد ، خصوصی حداقل ۵۰ % زمان تئوری و ۵۰% زمان عملی با پوشش کلیه سرفصل های آموزشی و در کلاس های نیمه خصوصی ۷۵% زمان تئوری و ۷۵% زمان عملی با پوشش کلیه سرفصل های آموزشی ذکر شده در استاندارد و آموزش خاص بر  حسب درخواست کتبی  کارآموز )را به اطلاع کارآموز برساند و در قرارداد نیز ذکر نماید
ج ) آموزشگاه موظف به معرفی و ثبت آمار کارآموزان کلاس های عمومی  ، خصوصی و آموزش های خاص حسب ضوابط مربوط و از طریق پرتال سازمان میباشد.
د ) آموزشگاه موظف به معرفی کلیه متقاضیان کلاسهای عمومی ، خصوصی ، نیمه خصوصی جهت شرکت در آزمون های مربوط برحسب  جدول زمانبندی اعلام شده توسط سازمان میباشد و همچنین موظف است برای کارآموزان دوره های خاص گواهی حضور در دوره آموزش خاص ، گواهی حضور در دوره آموزشی مطابق با فرمت تعیین شده توسط اداره کل ارزشیابی مهارت و تایید مرکز معین دولتی مربوط صادر نماید.
هـ ) آموزشگاه تا پایان مدت این قرارداد موظف به اجرای موضوع قرارداد ( آموزش ) میباشد.
تبصره : در صورتی که به هر علت آموزشگاه ناچار شود قبل از خاتمه مدت قرارداد و بیش از اجرای کامل موضوع قرارداد بدون توافق کارآموز دوره آموزشی مربوطه را به مدتی بیش تر از یک ماه متوالی تعطیل نماید در صورت درخواست کارآموز ، آموزشگاه موظف است ایامی که کارآموز در کلاس حضور یافته است را ( به نسبت کل جلسات و مبلغ موضوع قرارداد ) محاسبه نموده و مبلغ ………………… ریال ( بلاسری و ثبت نام ) را به آن افزوده و این مبلغ را از کل شهریه دریافت شده از کارآموز کسر نموده و باقیمانده را به کارآموز تصویه حساب بعمل آورد ، در این صورت کلیه تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر از هر لحاظ منتفی شده و این قرارداد ملغی خواهد شد.
و ) در صورتی که موضوع این قرارداد جزو استاندارد های سازمان آموزش فنی و حرفه ای بوده و کارآموز واجد شرایط در آزمون نهایی اخذ گواهینامه رسمی باشد ، آموزشگاه موظف است در صورت  تقبل هزینه های قانونی متعلقه توسط کارآموزجهت شرکت در آزمون کارآموز را به سازمان ( اداره کل ) معرفی نماید.