قوانین و مقررات
میزان اجرای دوره برای کلاس های عمومی ، زمان مندرج در استاندارد مهارتی مربوط ، خصوصی حداقل ۵۰ % و نیمه خصوصی ۷۵ % زمان کل استاندارد آموزشـی مربوط و میزان زمان و محتوای اجرای دوره بر آموزش خاص بر حسب درخواست کتبی کارآموز خواهد بود.
تعداد کارآموزان در کلاس های خصوصی حداکثر ۳ نفر و در کلاس های نیمه خصوصی حداکثر ۵ نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضی میباشد.
کلیه کلاس های خصوصی و آموزشگاه های خاص در محل آموزشگاه برگزار میگردد.
ازتاریخ تنظیم این قرارداد به بعد در صورتی که کارآموز به هر دلیل یا علت از تحصیل در آموزشگاه و شرکت در کلاس های آن منصرف و توانایی و امکان شرکت در کلاس ها را قبل یا بعد از شروع دوره نداشته باشد، هیچ وجهی از شهریه دریافتی توسط  آموزشگاه  به کارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب این قرارداد اختیار خواهد داشــت که به هـرگونه  درخواست استرداد شهریه ترتیب اثر ندهند.

تعهدات کارآموز

الف ) در صورتی که کارآموز عمدا یا در اثر سهل انگاری و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقررات کارگاهی و غیره خساراتی به سخت افزارها ، تجهیزات ، لوازم اندازه گیری، تابلوهای آموزش ، ابزار ، ساختمان و سایر وسایل یا اموال آموزشگاه وارد کند، موظف است خسارات را ( مطابق تشخیص و براورد آموزشگاه ) ظرف حداکثر یک هفته جبران نماید.
ب ) کارآموز موظف است از بحث یا عنوان کردن هر گونه مباحث غیر فنی و یا مطالبی که با برنامه درسی ، اهداف و شئونات آموزشگاه مغایرت داشته باشد جدا خودداری نماید.
ج ) کارآموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی ، اخلاق و شئون اسلامی را در محیط آموزشگاه دقیقا رعایت نماید.
د ) ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضرور کارآموز  ( که در بر گه های آمار  حضور و غیاب کلاس مربوطه منعکس و درج  میگردد ) جزء زمان آموزشی اجرا شده از موضوع این قرارداد منظور میشود و آموزشگاه تعهدی مبنی بر جبران  آنها نخواهد داشت. در صورتی که میزان غبیت از ۳ جلسه متوالی و یا متجاوز از ۱۵/۱ کل تعداد جلسات دوره بطور متناوب گردد آموزشگاه مختار است که از حضور کارآموز جلوگیری نموده و این قرارداد را بدون التزام استرداد هیچ مبلغی ملغی نماید.
هـ )کارآموز میباید راس ساعت شروع به محدوده آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پایان درسی روزانه محوطه آموزشگاه را ترک نموده و از هرگونه رفتار سوء یا هر گونه بی انظباطی و اختلال در کلاس ها یا کارگاه ها خودداری نماید و (کارآموز بایستی هرگونه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات اصولی خود را به طور فردی و در خارج از کلاس یا کارگاه های آموزشی مدبر آموزشگاه مطرح نماید و از القا خاسته خود به کارآموزان دیگر جدا پرهیز نماید.
ز ) کارآموز موظف است تکالیف درسی که از طرف مربیان آموزشگاه به او داده میشود را انجام داده و مطالب آموزشی تدریس شده را مطالعه و فراگیری نماید و طرح سوالات بی محتوی و متوقف کننده برنامه اصلی کلاس پرهیز نماید.
ح ) سایر مقررات و پذیرش و ثبت نام ، شرایط و نحوه اجرای برنامه آموزشی ، مقررات کار در کارگاه و آزمون جدا از مطالب مندرج در قرارداد به اط